Bierzmowanie

“Kiedy Apostołowie w Jerozolimie dowiedzieli się, że Samaria przyjęła słowo Boże, wysłali do niej Piotra i Jana, którzy przyszli i modlili się za nich, aby mogli otrzymać Ducha Świętego. Bo na żadnego z nich jeszcze nie zstąpił. Byli jedynie ochrzczeni w imię Pana Jezusa. Wtedy więc wkładali Apostołowie na nich ręce, a oni otrzymywali Ducha Świętego”
(Dz 8, 14-17).

Młodzież naszej parafii przygotowuje się do przyjęcia sakramentu dojrzałości chrześcijańskiej począwszy od chwili przystąpienia do I spowiedzi i Komunii św. Bezpośrednie przygotowanie dokonuje się w gimnazjum, w ciągu trzech lat nauki na katechezie i pracy nad własnym charakterem. W II klasie gimnazjum uczniowie poznają na katechezie dogłębnie podstawy wiary, zawarte w tzw. Katechizmie Bierzmowanych. Po otrzymaniu pozytywnej oceny z nauki na katechezie od pani Katechetki Elżbiety Kuta zdają egzamin przed dekanalnym wizytatorem katechezy.

Następnie w III klasie gimnazjum uczestniczą w bezpośrednim, duchowym przygotowaniu do bierzmowania. W każdą I środę miesiąca kandydaci do bierzmowania przystępują do spowiedzi, odmawiają różaniec i uczestniczą we Mszy św. połączonej ze specjalną nauką.

Osoby spoza parafii, pragnące przystąpić do Sakramentu Bierzmowania w naszym kościele, muszą przedstawić już we wrześniu pisemną zgodę Proboszcza parafii, do której należą, metrykę chrztu oraz – po pierwszym półroczu nauki w klasie III zaświadczenie od katechetki informujące o ocenie z religii i o postawie religijno-moralnej na katechezie. (Metrykę czyli świadectwo chrztu św. muszą przedstawić także kandydaci z naszej parafii, jeśli byli ochrzczeni w innej parafii).

O dopuszczeniu do Sakramentu Bierzmowania decyduje Ks. Proboszcz.

Osoby starsze pragnące przyjąć Sakrament bierzmowania proszone są o osobisty kontakt z Ks. Proboszczem . Indywidualnie będą przygotowywały się do egzaminu przed bierzmowaniem. Mają obowiązek uczestniczyć w modlitewnych spotkaniach w I czwartek miesiąca.

Bierzmowanie udoskonala łaskę chrztu; jest ono sakramentem, który daje Ducha Świętego, aby głębiej zakorzenić nas w synostwie Bożym, ściślej wszczepić w Chrystusa, umocnić naszą więź z Kościołem, włączyć nas bardziej do jego posłania i pomóc w świadczeniu o wierze chrześcijańskiej słowem, któremu towarzyszą czyny (KKK 1316).