W niedzielę 13 czerwca 2021 roku w naszej parafii podczas Mszy świętej o godz. 1100 dzieci z klas czwartych obchodziły rocznicę pierwszej Komunii Świętej. Był to czas dziękczynienia za możliwość uczestniczenia w pełni w Eucharystii.

Mimo trwającej wtedy, a także i dzisiaj pandemii koronawirusa odżyły radosne wspomnienia sprzed roku, ale towarzyszyło również pytanie jak często w ciągu tego roku Jezus Eucharystyczny i przebaczający był obecny w ich życiu. Odpowiedzi na to pytanie znajdowały dzieci w swoich sercach. Stojąc jeszcze raz wspólnie w bliskości ołtarza, ubrani w komunijne stroje robiły sobie swoisty rachunek sumienia, by rozbudzać w sobie jeszcze większe pragnienie Boga i świadomość, że Jezus żyje i jest obecny w Eucharystii aż do skończenia świata, aby być dla nas pokarmem na drodze do wieczności. 

Mszę świętą z udziałem dzieci rocznicowych odprawił ksiądz proboszcz Robert Filipowicz, on też wygłosił homilię, zachęcając do przyjmowania postawy serca, takiego jakie miał Pan Jezus czyli posłusznego, pokornego, cierpliwego, kochającego i wreszcie przebaczającego.

Dzieci przeżywające rocznicę I Komunii Świętej:

 1. Bezkosty Agnieszka
 2. Ciochoń Bartłomiej
 3. Ciochoń Bartłomiej
 4. Gądek Wiktoria
 5. Gieracka Eliza
 6. Jurek Alex
 7. Kapustka Kamila
 8. Kasprzyk Gabriela
 9. Kiełbasa Kamil
 10. Kiełbasa Zuzanna
 11. Kozik Karolina
 12. Kużdżał Milena
 13. Kużdżał Oliwia
 14. Kwapniewska Katarzyna
 15. Leszczyńska Milena
 16. Łuszcz Filip
 17. Marek Emilia
 18. Mucha Liliana
 19. Nytko Szymon
 20. Płaczek Nicolas
 21. Starzyk Mateusz
 22. Taraszka Martyna
 23. Witczak Katarzyna
 24. Wróbel Zuzanna
 25. Zagata Bartłomiej
 26. Zając Kevin

 

Pójdź do Jezusa, do niebios bram.

W Nim tylko szukaj pociechy tam.

On Cię napoi krwią swoich ran,

On Ojciec, lekarz, Pan.

Słuchaj, Jezu, jak Cię błaga lud,

Słuchaj, słuchaj, uczyń z nami cud.

Przemień, o Jezu, smutny ten czas,

O Jezu, pociesz nas.

Że z nami jesteś pozwól to czuć,

Nadzieję naszą omdlałą wzbudź.

Daj przetrwać mężnie prób ciężki czas,

O Jezu, pociesz nas.

 

W trwającej w dniach od 4 do 10 czerwca 2021 roku oktawie Bożego Ciała w sposób szczególny uwielbialiśmy Pana Jezusa, który pozostał z nami pod postacią chleba, aby być pokarmem na naszej drodze do nieba. Ten wyjątkowy czas przeżyliśmy przez:

1. Msze Święte o Najświętszej Eucharystii,

2. Procesje Eucharystyczne wokół kościoła połączone ze śpiewem Litanii do Serca Pana Jezusa,

3. „Biały Tydzień” dzieci pierwszokomunijnych,

4. Koronkę do Miłosierdzia Bożego w intencji naszej parafii, szczególnie tych, którzy zaniedbują przyjmowanie Komunii Świętej. 

Dnia 11 czerwca przeżywaliśmy uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. W tym dniu biskupi zebrani na zebraniu plenarnym Konferencji Episkopatu Polski uroczyście ponowili akt poświęcenia Polski Sercu Jezusa. W tym samym dniu zostanie on odnowiony we wszystkich polskich parafiach, które przygotowywały się do tego wydarzenia przez ostatnie miesiące.

„Poświęcając się Sercu Jezusowemu, człowiek pozwala do końca przeniknąć się miłością Bożą, na tę miłość odpowiedzieć i nieść ją otaczającemu światu. Dlatego oddanie się Sercu Jezusowemu ma istotny wymiar społeczny i wyraża się w tym co św. Paweł VI i św. Jan Paweł II nazywali budowaniem cywilizacji miłości” – napisali biskupi.

Przypomnieli, że przed stu laty, 3 czerwca 1921 roku, po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, biskupi dokonali aktu poświęcenia Ojczyzny Najświętszemu Sercu Jezusa. Nastąpiło to równocześnie z konsekracją świątyni Najświętszego Serca Pana Jezusa w Krakowie. „Ponawiamy ten akt w duchu dziękczynienia za dar obecnej od ponad 30 lat wolności, dziękując też za to, że Polska stała się znów pełnoprawnym członkiem wspólnoty europejskich narodów (Unii Europejskiej), co otworzyło nowy etap jej historii”.

Biskupi poprosili wiernych o modlitwę o dar miłości, „abyśmy w każdym człowieku – także innym czy myślącym inaczej – potrafili dostrzec brata. Rozmawiajmy językiem miłości, przebaczajmy tym, którzy nas skrzywdzili, nie chowajmy w sercu urazy, pierwsi wyciągając rękę do zgody. Budujmy mosty ponad podziałami, a spory rozwiązujmy w duchu dialogu i pojednania. Nie zapominajmy, że dialog należy do samej istoty chrześcijaństwa. Dajmy dziś temu świadectwo!”

Biskupi odnieśli się w Liście także do bieżących kwestii społecznych.  „Polska rodzina znalazła się w kryzysie, co trzecie małżeństwo się rozpada. W obliczu tych bolesnych faktów prośmy o odnowienie łask sakramentalnych i umocnienie więzi rodzinnych” – napisali i dodali, aby nie zapominać „o potrzebie międzypokoleniowego przekazu wiary, który dziś wydaje się być szczególnie zagrożony. W społeczeństwie, które podlega atomizacji wzmocnionej izolacją na skutek pandemii, bolesnej samotności doświadczają starsi, chorzy i niepełnosprawni. Ponadto, kryzys ekonomiczny sprawia, że ludzie biedni stają się jeszcze bardziej ubożsi. Otwórzmy się na nich, nie zapominając, że najsłabsi są „sercem Kościoła”, oni winni być również w centrum zainteresowania każdej ludzkiej społeczności” – podkreślili i jednocześnie przypomnieli, że „znakiem cywilizacji miłości jest też otwartość na ludzkie życie, gdyż każdy człowiek, a  szczególnie ten bezbronny i nienarodzony, ma prawo do życia”.

Odpowiadając na apel polskich biskupów także i w naszej parafii odnowiliśmy akt poświęcenia się Najświętszemu Serca Pana Jezusa.

ODNOWIENIE
AKTU POŚWIĘCENIA NARODU POLSKIEGO
NAJŚWIĘTSZEMU SERCU PANA JEZUSA

Panie nasz Jezu Chryste,

Dziś, tak jak przed stu laty, zbieramy się w naszej parafialnej świątyni. W osobach swoich pasterzy, osób życia konsekrowanego i wiernych – staje przed Tobą naród i Kościół w Polsce, aby uroczyście ponowić akt oddania się Twojemu Najświętszemu Sercu. Podobnie jak nasi przodkowie u progu niepodległości, tak i my polecamy Ci dzisiaj Kościół i Ojczyznę, dziękując za dar wolności. Oddając się Twojemu Najświętszemu Sercu, prosimy: Przyjdź królestwo Twoje! A w ślad za św. Janem Pawłem II wołamy: „Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi!”. W obliczu Twego miłosierdzia, wyznajemy ze skruchą nasze grzechy indywidualne i społeczne. Przepraszamy za brak szacunku dla życia, także tego najsłabszego, ukrytego pod sercem matki. Przepraszamy za grzechy wykorzystania seksualnego małoletnich, popełnione zwłaszcza przez niektórych duchownych i związane z tym grzechy zaniedbania ich przełożonych. Przepraszamy za nałogi i uzależnienia, za prywatę, partyjnictwo, agresję i niezdolność do dialogu. Przepraszamy za brak czci dla tego co święte, w tym próby instrumentalnego traktowania religii.  Świadomi naszych wad i słabości - stojąc wobec nowych i trudnych wyzwań dla Kościoła i Ojczyzny - z ufnością wołamy: Otwórz nasze oczy, ulecz chore serca, obmyj to, co brudne, daj łaskę nawrócenia i pokuty! Uwolnij nas od wzajemnej nienawiści i pogardy, od ducha niezgody i raniących podziałów. Daj nam światłe oczy serca, abyśmy przestali dostrzegać w sobie wzajemnie przeciwników a zobaczyli współdomowników – w Twoim Domu, a także w tym domu, który ma na imię Polska. Daj nam łaskę szczerej miłości do Ciebie, do Kościoła, Ojczyzny i do siebie nawzajem. Zaszczep w nas ducha powszechnego braterstwa. Jezu, uczyń nasze serca na wzór Serca Twego, abyśmy umieli tracić życie w służbie najbardziej potrzebującym, najsłabszym i bezbronnym. W trudnym czasie pandemii poprowadź nas ku chorym i starszym oraz tym, którzy opłakują swoich zmarłych. Otwórz nasze serca na tych, którzy zostali boleśnie zranieni we wspólnocie Kościoła, aby dzięki Twojej łasce ich rany się zagoiły i aby ponownie zaznali pokoju.  Spraw, aby polskie rodziny w Twoim miłującym sercu znajdowały źródło jedności i odnowy. Aby były ogniskami miłości i pokoju, wolnymi od zdrady, agresji i przemocy, otwartymi na przyjęcie nowego życia oraz zdolnymi do przekazu wiary nowym pokoleniom. Otwórz serca młodych, by ich entuzjazm, siła wiary i świadectwo nadziei odnawiało wspólnotę Kościoła. Naucz nas kontemplować to, co sam stworzyłeś. Naucz nas dbać o piękną i niezniszczoną ziemię, abyśmy - w darze od Ciebie – mogli przekazać ją tym, którzy przyjdą po nas. Powierzamy Ci całe nasze życie osobiste, rodzinne i społeczne, które pragniemy oprzeć na trwałych zasadach Ewangelii. Podobnie jak przed stu laty, w pokorze poświęcamy się Twojemu Najświętszemu Sercu, oddając naszą Ojczyznę w Twoje władanie.  Z ufnością wołamy: Chwała niech będzie Najświętszemu Sercu Twemu, którym tak bardzo nas umiłowałeś i przez które prowadzi droga do naszego zbawienia. Amen.

Dzień Najświętszego Serca Pana Jezusa jest również, z woli świętego Jana Pawła II, Dniem Modlitw o Świętość Życia Kapłańskiego. Także i tę intencję polecaliśmy Jezusowi Eucharystycznemu. Święty Jan Maria Vianney, patron proboszczów twierdził, że nie ma złych kapłanów, są tylko tacy za których wierni nie modlą się w wystarczającym stopniu. Dlatego pełni ufności modliliśmy się za wszystkich księży zwłaszcza pracujących w naszej parafii oraz  kapłanów przeżywających trudności.

 

 

Dnia 3 czerwca 2021 roku w kościele przeżywaliśmy Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pana Jezusa (Boże Ciało). Jest to szczególny dzień wdzięczności Chrystusowi, za największy Jego dar – Sakrament Eucharystii. Kościół od samego początku głosił wiarę w realną obecność Chrystusa w Najświętszym Sakramencie. Chrystus ustanowił Najświętszy Sakrament podczas Ostatniej Wieczerzy. Opisali to trzej Ewangeliści: Mateusz, Marek i Łukasz oraz i św. Paweł Apostoł. Prawdziwa i rzeczywista obecność Jezusa Chrystusa pod postaciami chleba i wina opiera się według nauki Kościoła na słowie Jezusa: "To jest Ciało moje ... To jest krew moja" (Mk 14,22.24).
Niestety w dalszym ciągu trwająca na świecie, także w naszej Ojczyźnie jak i również w naszej diecezji pandemia koronawirusa i związane z tym ograniczenia w organizowaniu wydarzeń religijnych przyczyniły się do nieco skromniejszych obchodów tej uroczystości. W naszej parafii po Mszy Świętej o godzinie 1000 odbyła się procesja do 4 ołtarzy, ale tylko wokół kościoła, jednak już z udziałem niosących obrazy, feretrony, sztandary, także dziewczynek sypiących kwiaty i chłopców dzwoniących.

Składamy serdeczne „Bóg zapłać” wyznaczonym rodzinom, które przygotowały piękne ołtarze:

 • I ołtarz - mieszkańcy - po stronie południowej Zaczarnia – od rodziny Lucjana Gondka do rodziny Korusów;
 • II ołtarz – Podlesie od początku, od rodziny Kamykowskich do rodziny Lidii Taraszka;
 • III ołtarz – Podlesie c.d. od rodziny Szczurków do rodziny Bogdana Wardzały;
 • IV ołtarz – Podlesie c.d. od rodziny Madejów do rodziny Pytel – Kańka.

Zróbcie mu miejsce, Pan idzie z nieba,
Pod przymiotami ukryty chleba.
Zagrody nasze widzieć przychodzi,
I jak się Jego dzieciom powodzi.
Otocz Go wkoło, rzeszo wybrana.
Przed twoim Bogiem zginaj kolana!
Pieśń chwały Jego śpiewaj z weselem
On twoim Ojcem, On Przyjacielem!
Nie dosyć było to dla człowieka,
Że na ołtarzu co dzień go czeka:
Sam ludu Swego odwiedza ściana.
Bo nawykł bawić między ziemiany.
Uścielajcie Mu kwiatami drogi,
Którędy Pańskie iść będą nogi.
Okrzyknijcie to na wszystkie strony:
„W środku nas idzie Błogosławiony!”

 

Mimo wciąż panującego na świecie i w Polsce pandemii koronawirusa i związanych z tym obostrzeń sanitarnych dnia 6 czerwca 2021 roku, w trwającej oktawie Uroczystości Bożego Ciała w  naszej parafii miała miejsce piękna uroczystość I Komunii Świętej dzieci klasy III.  Zostały one przygotowane do I spowiedzi  i I Komunii Świętej przez ks. proboszcza Roberta Filipowicza.

Pan Jezus po raz pierwszy zagościł sercach następujących dzieci naszej parafii:

 1. CYGAN MARCEL
 2. GASICIEL LILIANA
 3. GIERACKI ERNEST
 4. KOCOŁ WERONIKA
 5. KOZIK JOLANTA
 6. KRAKOWSKI KRZYSZTOF
 7. NOWAK MATEUSZ
 8. NOWAK PATRYCJA
 9. PAPUGA DOMINIK
 10. SAŁEK ZUZANNA
 11. STONO NIKODEM
 12. WAPIENNIK NADIA
 13. WARCHAŁOWSKI JAKUB

Dziękując Chrystusowi, który pozostał z nami pod postacią chleba i wina aż do skończenia świata, ciesząc się, że ON – Chleb na życie wieczne zagościł po raz pierwszy w czystych sercach dziecięcych, módlmy się, aby nasze dzieci zawsze godnie i jak najczęściej w dalszym swoim życiu posilały się Ciałem Pana Jezusa.

 

 

1. Była cicha i piękna jak wiosna,
Żyła prosto, zwyczajnie jak my.
Ona Boga na świat nam przyniosła,
I na ziemi wśród łez nowe dni zajaśniały.

Ref: Matka, która wszystko rozumie,
Sercem ogarnia każdego z nas.
Matka, zobaczyć dobro w nas umie,
Ona jest z nami w każdy czas.

2. Dzisiaj światu potrzeba dobroci,
By niepokój zwyciężyć i zło.
Trzeba ciepła, co życie ozłoci,
Trzeba Boga, więc ludziom nieśmy Go
tak jak Ona.

Ref: Matka, która wszystko rozumie,
Sercem ogarnia każdego z nas.
Matka, zobaczyć dobro w nas umie,
Ona jest z nami w każdy czas.

3. Życie niesie ze sobą cierpienie,
Zewsząd krzyże, zawody i ból.
Serce ludzkie wśród męki, udręczenia,
Ma nadzieję, że wciąż Ona czuwa i kocha.

Ref: Matka, która wszystko rozumie,
Sercem ogarnia każdego z nas.
Matka, zobaczyć dobro w nas umie,
Ona jest z nami w każdy czas.

 

Maj jest w Kościele miesiącem szczególnie poświęconym czci Matki Bożej. Nabożeństwa odprawiane w kościołach, przy grotach, kapliczkach i przydrożnych figurach, na stałe wpisały się w krajobraz Polski. Jego centralną częścią jest Litania Loretańska.

Ten maj był wyjątkowy w historii Polski i naszej parafii. Trwająca od ponad roku pandemia koronawirusa wciąż paraliżowała życie religijne. Nadal ograniczona liczba wiernych w kościołach, obowiązkowo zaopatrzona w maseczki. Z tej to przyczyny nie udało się w naszej parafii przeprowadzić niektórych uroczystości i nabożeństw tak bardzo wpisanych w ten miesiąc, jak chociażby I Komunii Świętej dzieci klasy III (będzie 6 czerwca) czy procesji do krzyży na dni modlitw o urodzaje.

Na szczęście pozostał udział wiernych na nabożeństwach majowych w parafialnej świątyni (choć w ograniczonej liczbie), jak i kultywowany śpiew litanii Loretańskiej i pieśni Maryjnych przy kapliczkach, figurach  i krzyżach ( jak choćby na „Okręgliku” czy na „Podlesiu”).

W kościele w tym miesiącu mogliśmy przeżyć m.in. nabożeństwa:

 1. Akt zawierzenia naszej parafii i całej Ojczyzny Matce Bożej Królowej Polski  – 3.V.
 2. Modlitwa w intencji naszych strażaków z okazji wspomnienia św. Floriana – 3.V.
 3. Modlitwa o zachowanie od burz, gradobicia i innych kataklizmów z prośbą o szczęśliwe urodzaje – 10.V. – 12.V.
 4. Nabożeństwo Fatimskie w 104 rocznicę rozpoczęcia objawień Matki Bożej trójce dzieci połączone z błogosławieństwem relikwiami świętych Hiacynty i Franciszka – 13.V.
 5. Nowenna do Ducha Świętego – 14.V. – 23.V.
 6. Nabożeństwo koronki do 7 Boleści NMP w intencji naszej parafii – 15.V.
 7. Obchody 101 rocznicy urodzin św. Jana Pawła II połączone z błogosławieństwem jego relikwiami – 18.V.
 8. Nabożeństwo w intencji wszystkich matek w Dniu Matki – 26.V.
 9. Codziennie odmawiany różaniec (pół godziny przed nabożeństwem majowym) w intencji przeżywających kryzys wiary, szczególnie wśród dzieci szkolnych i młodzieży oraz ich rodziców.

Pomnij, o Najświętsza Panno Maryjo, że nigdy nie słyszano, abyś opuściła tego, kto się do Ciebie ucieka, Twej pomocy wzywa, Ciebie o przyczynę prosi. Tą ufnością ożywiony, do Ciebie, o Panno nad pannami i Matko, biegnę, do Ciebie przychodzę, przed Tobą jako grzesznik płaczący staję. O Matko Słowa, racz nie gardzić słowami moimi, ale usłysz je łaskawie i wysłuchaj. W. Amen.

 Joomla templates by a4joomla