Obchody Triduum Paschalnego i Uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego – 28.III. – 31.III.2024 r.

TRIDUUM PASCHALNE

Triduum Paschalne (z łac. triduum – Trzy Dni) to najważniejsze wydarzenie w ciągu roku liturgicznego katolików. Jego istotą jest celebracja Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Chrystusa.

 

WIELKI CZWARTEK – PAMIĄTKA USTANOWIENIA SAKRAMENTU EUCHARYSTII I KAPŁAŃSTWA

Wieczorem rozpoczyna się uroczysta  Msza Wieczerzy Pańskiej, która stanowi zarazem początek Świętego Triduum Paschalnego. Jest ona sprawowana na pamiątkę Ostatniej Wieczerzy, podczas której Chrystus ofiarował Bogu Ojcu pod postaciami chleba i wina Swoje Ciało i Swoją Krew, a następnie dał Apostołom do spożycia oraz nakazał im, by czynili to na Jego pamiątkę. Podczas tego wydarzenia, Jezus Chrystus ustanowił dwa sakramenty święte: Kapłaństwo i Eucharystię. Po procesyjnym wejściu i obrzędach wstępnych, śpiewa się hymn Chwała na wysokości Bogu, podczas którego rozbrzmiewają wszystkie dzwony i dzwonki w kościele. Po zakończeniu hymnu wszystkie dzwony i organy milkną aż do hymnu „Chwała na wysokości Bogu” śpiewanego podczas Wigilii Paschalnej. Dotychczas używane dzwonki i gong zastępują drewniane kołatki. Podczas tej  Mszy św. konsekruje się odpowiednią liczbę komunikantów na Mszę Wieczerzy Pańskiej, jak i na Liturgię Męki Pańskiej w Wielki Piątek, oraz Hostię do wystawienia w Grobie Pańskim. Ostatnim elementem liturgii jest uroczyste przeniesienie Najświętszego Sakramentu do kaplicy adoracji, zwanej ciemnicą. Podczas przeniesienia śpiewa się hymn Sław języku tajemnicę. Tabernakulum pozostaje puste, Wieczna lampka zgaszona, a ołtarz obnażony ze świec, mszału i obrusu. Od tego momentu rozpoczęła się adoracja. Równocześnie na zakończenie obrzędów Wielkiego Czwartku został obnażony ołtarz. Czynność ta symbolizuje obnażenie z szat Jezusa.

 

Głównym celebransem tej wielkoczwartkowej Eucharystii był ks. Janusz w asyście księdza proboszcza Roberta. Podczas niej przedstawiciele  parafii złożyli naszym kapłanom życzenia z okazji ustanowienia przez Chrystusa Sakramentu Kapłaństwa.

 

WIELKI PIĄTEK MĘKI PAŃSKIEJ – DZIEŃ ŚMIERCI PANA JEZUSA

        

W Wielki Piątek od godziny 800 trwała adoracja prowadzona przez zelatorów poszczególnych róż różańcowych. Przepiękne i pełne wymowy obrzędy Wielkiego Piątku rozpoczęły się o godzinie 1700 Nowenną przed Świętem Miłosierdzia Bożego. Potem nastąpiła Droga Krzyżowa prowadzona była przez druhów i druhny z Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. O godzinie 1800 rozpoczęła się Liturgia Wielkiego Piątku, Z wielkiego szacunku do ofiary Jezusa Chrystusa poniesionej na krzyżu za grzechy całego świata tego dnia nigdy się nie odprawia Mszy świętych.  Kapłan ubrany w szaty mszalne czerwonego koloru udaje się do ołtarza, po czym następuje prostracja i modlitwa (bez wezwania Módlmy się). Przez prostrację należy rozumieć leżenie krzyżem lub padanie na twarz, które jest wyrazem szczególnego uniżenia się wobec Boga oraz wyrazem głębokiej modlitwy. W liturgii Wielkiego Piątku można wyróżnić kilka zasadniczych części. Pierwszą z nich jest Liturgia Słowa zawierająca m.in.: odczytanie Męki Jezusa oraz bardzo rozbudowaną Modlitwę Powszechną sięgająca starożytności chrześcijańskiej. Modlitwę tę stanowi 10 wezwań, z których każde składa się ze wstępu, modlitwy w ciszy, oracji śpiewanej przez kapłana i aklamacji “Amen”, będącej wyrazem potwierdzenia ze strony ludu. Następnym bardzo istotnym elementem liturgii jest Adoracja Krzyża. To uroczyste odsłonięcie krzyża (zakrytego najczęściej od V Niedzieli Wielkiego Postu). Kapłan dokonuje odsłonięcia w trzech etapach, za każdym razem śpiewając: “Oto drzewo Krzyża, na którym zawisło Zbawienie świata”, na co ludzie odpowiadają: “Pójdźmy z pokłonem”. Następnie wierni oddają cześć odsłoniętemu krzyżowi, np. poprzez pocałunek stóp ukrzyżowanego Jezusa. W tym czasie śpiewa się pieśni pasyjne. Po Adoracji Krzyża następuje Komunia Święta. Obrzędy Komunii Świętej są pozbawione przekazania znaku pokoju. Komunia rozdawana jest z Hostii konsekrowanych w Wielki Czwartek. Podczas Komunii nakrywa się obrusem ołtarz oraz ustawia świece i mszał. Po Komunii wszystko zostaje zniesione. Ostatnia część podstawowej liturgii Wielkiego Piątku to procesja do Grobu Pańskiego. Zgodnie z wielowiekową tradycją po ukończeniu liturgii Męki Pańskiej, przenosi się Najświętszy Sakrament do Grobu Pańskiego i wystawia do adoracji. Monstrancję nakrytą welonem można wystawić na ołtarzu lub na tronie, który powinien być umieszczony blisko ołtarza. Kapłan i posługujący, po krótkiej adoracji w ciszy udają się do zakrystii.

Pełnej wymowy liturgii wielkopiątkowej przewodniczył ks. proboszcz Robert, a homilię wygłosił ks. Janusz, ukazując śmierć Chrystusa jako znak chrześcijańskiego zwycięstwa. Po zakończeniu liturgii nastąpiła  dalsza adoracja Pana Jezusa w Grobie poprzez śpiew Gorzkich Żali i odmówienie koronki do 7 boleści NMP. Kościół pozostał dziś z Panem podejmującym mękę za zbawienie świata. Jest z Jezusem w Ogrodzie Oliwnym, prze­żywa z Nim pojmanie i sąd, idzie ze Zbawicielem krzyżową drogą, pozostaje przy Nim na Kalwarii i przeżywa milczenie grobu.

 

WIELKA SOBOTA – WIGILIA PASCHALNA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO

       

         W Wielką Sobotę Kościół błogosławi pokarmy na stół wiel­kanocny.

Błogosławimy: chleb i wszelkie świąteczne pieczywo na pamiątkę chleba, którym Chrystus nakarmił tłumy na pustkowiu; błogosławimy mięso, wędliny i wszelkie pokarmy na pamiątkę baranka paschalnego i potraw spożywanych przez Chrystusa z apostołami w czasie Ostatniej Wieczerzy; błogo­sławimy jajka, znak nowego życia, jakie otrzymaliśmy w Chrystusie.

W naszej parafii błogosławieństwo pokarmów miało miejsce o godzinie 9:00, 10:00, 11:00 i 12:00.

Liturgia Wigilii Paschalnej jest najważniejszą celebracją w całym Roku Liturgicznym. Zgodnie z bardzo dawną tradycją noc poprzedzająca Niedzielę Zmartwychwstania powinna być czuwaniem na cześć Pana Niezwykle bogata liturgia  składa się z kilku bardzo istotnych etapów, które wszystkie razem połączone w uporządkowaną całość pozwalają dokładniej zrozumieć sens Zmartwychwstania Chrystusa. Pierwszy z nich to Liturgia Światła. Najpierw przed kościołem kapłan święci ogień, od którego zapala się paschał – symbol Chrystusa Zmartwychwstałego. Na świecy paschalnej kapłan kreśli krzyż i litery: Α (alfa) i Ω (omega). Oznacza to, że na początku był Bóg i on też przyjdzie na końcu jako Miłosierny Sędzia. Na paschale kapłan zapisuje bieżącą datę, chcąc podkreślić, że Chrystus przechodzi od punktu alfa (od stworzenia świata) do punktu omega (końca świata) historii zbawienia, która przechodzi również przez ten konkretny rok. Ponadto kapłan wbija w paschał pięć gwoździ (gron) symbolizujących pięć ran Chrystusa mówiąc przy tym: Przez swoje święte rany jaśniejące chwałą niech nas strzeże i zachowuje Chrystus Pan. Amen. Swoją symbolikę ma również światło świecy paschalnej, rozjaśniające mroki ciemnego kościoła, odwołuje się do Chrystusa, który rozprasza mroki ludzkiego życia, nadając mu sens, a także do stworzenia świata, kiedy w mrokach ciemności rozbłysła światłość. Następnie kapłan wnosi zapalony paschał do świątyni, zatrzymując się u progu, na środku świątyni i przed ołtarzem głównym śpiewając Światło Chrystusa. Lud odpowiada wówczas Bogu niech będą dzięki. Wszyscy zapalają świece od płomienia paschału, podając sobie światło. Następnie okadza paschał i śpiewa Exsultet, czyli uroczyste Orędzie wielkanocne zaczynające się od słów: „Weselcie się już zastępy Aniołów w niebie…” Drugi etap to rozszerzona Liturgia Słowa. Ostatnie  czytanie, zawsze z listu św. Pawła do Rzymian, umiejscowione tuż po odśpiewaniu hymnu “Chwała na wysokości Bogu” i symbolizujące przejście ze Starego do Nowego Testamentu) oraz ewangelia, które są przeplatane psalmami responsoryjnymi i modlitwami. Po ostatnim czytaniu ze Starego Testamentu i modlitwie, kapłan intonuje hymn „Chwała na wysokości”, podczas którego, podobnie jak w trakcie Mszy Wieczerzy Pańskiej w Wielki Czwartek, uderza się we wszystkie dzwony, grają organy, a kołatki zastępuje się dzwonkami i gongiem. Po uroczystym hymnie celebrans odmawia kolektę. Następnie lektor odczytuje Epistołę, a później śpiewane jest uroczyste Alleluja i psalm responsoryjny. Potem kapłan czyta Ewangelię i wygłasza homilię. Kolejnym etapem wielkosobotniej uroczystości jest Liturgia Chrzcielna w trakcie której śpiewana jest Litania do Wszystkich Świętych, po czym celebrans błogosławi wodę chrzcielną, zanurzając w niej trzy razy paschał.  Kolejnym elementem jest Liturgia Eucharystyczna, a jej przebieg jest podobny do Liturgii Eucharystycznych innych niedziel.

Obrzędy liturgii Wielkiej Soboty, Wigilii Paschalnej  rozpoczęły się w naszej parafii  o godzinie 1800Obrzędom tym przewodniczył ks. proboszcz Robert w asyście ks. Janusza.

 

WIELKA NIEDZIELA – DZIEŃ ZMARTWYCHWSTANIA PANA JEZUSA

Rozpoczęła się ona o godzinie 600 przy biciu dzwonów kościelnych procesją rezurekcyjną z Najświętszym Sakramentem wokół naszej parafialnej świątyni. Jest ona radosnym ogłoszeniem zmartwychwstania Chrystusa i wezwaniem całego stworzenia do udziału w triumfie Zmartwychwstałego. Po powrocie do kościoła odśpiewuje się hymn „Chwała na wysokości”. Po rozdaniu Komunii wiernym śpiewa się uroczysty Hymn Te Deum „Ciebie, Boga wysławiamy”. I od tej Niedzieli przy ołtarzu krzyż jest ozdobiony czerwoną stułą, znajduję się tam także paschał oraz figura Chrystusa zmartwychwstałego.

Składamy serdeczne podziękowanie wszystkim parafianom prowadzącym nabożeństwa Drogi Krzyżowej w czasie zakończonego Wielkiego Postu, jak również, tym którzy włączyli się aktywnie w godne przeżycie Triduum Paschalnego i dzisiejszej Uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego: wyznaczonym mieszkańcom Podlesia (część II) za przygotowanie pięknej ciemnicy i Grobu Pańskiego, wszystkim rodzinom sprzątającym kościół i wokół niego,  strażakom za służbę przy grobie Pańskim i za pomoc w czasie procesji rezurekcyjnej, wśród nich także Młodzieżowym Drużynom zarówno chłopięcej, jak i dziewczęcej, wszystkim różom różańcowym za prowadzenie adoracji w ciągu dnia w Wielki Piątek i w Wielką Sobotę, niosącym obrazy i feretrony, paniom prowadzącym adorację po nabożeństwach zarówno w Wielki Czwartek, jaki i w Wielki Piątek, panu organiście, panu kościelnemu, LSO, paniom dbającym o bieliznę kościelną, wszystkim  łączącym się duchowo z nami poprzez transmisję naszych, parafialnych Mszy św. W sposób szczególny dziękuję ks. Januszowi za duchowe prowadzenie nas poprzez głoszone Słowo Boże w czasie Triduum Paschalnego i dzisiejszej Uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego. Jeszcze raz wszystkim składamy serdeczne „Bóg zapłać”.

1. Wesel się ludu strapiony

Bo dziś został pocieszony

Zmartwychwstał Zbawca Nasz Pan

Syn Boży z nieba nam dan.

 

Ref: Alleluja, alleluja, alleluja!

 2. Co tak srodze cierpiał za nas

Co na krzyżu umarł dla nas

Dziś zmartwychwstał uroczyście

Aby nam rządził wieczyście.

 

Ref: Alleluja, alleluja, alleluja!

 3. I Ty Matko coś płakała,

Coś pod krzyżem Syna stała

Dziś wesel się razem z nami

Śpiewając wraz z Aniołami

 

Ref: Alleluja, alleluja, alleluja!

 4. I wy trwożliwi Uczniowie

Zbliżcie się ku świętej Głowie

Weselcie się razem z nami

Śpiewając wraz z Aniołami

 

Ref: Alleluja, alleluja, alleluja!