Zakończenie V Synodu Diecezji Tarnowskiej – 2.XII.2023 r.

W dniu 2 grudnia br. o godz. 1000, procesyjnym wejściem do katedry tarnowskiej została otworzona IX Sesja Plenarna V Synodu Diecezji Tarnowskiej.

Podczas tej ostatniej uroczystej sesji, która była zwieńczeniem trwających od pięciu lat prac synodalnych, biskup tarnowski Andrzej Jeż podpisał statuty synodalne, które po promulgacji staną się obowiązującym prawem diecezjalnym. Trzeba zaznaczyć, że podpisanie statutów synodalnych nie jest równoznaczne z ich promulgacją. Promulgacja nastąpi poprzez specjalny dekret Biskupa Tarnowskiego i będzie miała miejsce najprawdopodobniej w przyszłym roku.

Po zakończeniu uroczystej Sesji Plenarnej, zamykającej V SDT, w katedrze została odprawiona Msza Święta dziękczynna pod przewodnictwem metropolity krakowskiego, arcybiskupa Marka Jędraszewskiego. Warto przypomnieć, że to właśnie arcybiskup Jędraszewski przewodniczył również w dniu 21 kwietnia 2018 r. Mszy Świętej na otwarcie V Synodu.

Na ostatniej sesji synodalnej zgromadzili się członkowie V Synodu, którego gremium tworzyli duchowni i wierni świeccy reprezentujący całą diecezję tarnowską. W wydarzeniu tym mogą wzięli udział także inni diecezjanie.

Biskup tarnowski Andrzej Jeż, w specjalnym komunikacie skierowanym do diecezjan, złożył serdeczne podziękowania wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób włączyli się w dzieło V Synodu. „Dziękuję za modlitwę w parafiach podczas «Niedziel Synodalnych» i w ramach grup i stowarzyszeń katolickich, a także za indywidualne wsparcie modlitewne. Dziękuję wszystkim, którzy pracowali w Parafialnych Zespołach Synodalnych. Owoce tej pracy stanowiły istotny wkład w przygotowanie statutów synodalnych, ażeby jak najlepiej odpowiadały one na wyzwania współczesności”.

W dzień po zakończeniu V Synodu, tj. w niedzielę 3 grudnia br., w całej diecezji będzie miało miejsce dziękczynienie za dzieło Synodu. We wszystkich kościołach i kaplicach, po każdej Mszy Świętej odbywała się adoracja Najświętszego Sakramentu, jako wyraz dziękczynienia za V Synod.

 

Wielbimy Ciebie, Trójco Przenajświętsza:
Ojcze i Synu i Duchu Miłości!
Otworzyć chcemy serc i sumień wnętrza
na Twój głos wzywający do świętości!

Ref. Chryste, Ty jesteś Drogą do Ojca.
W swojej miłości zjednocz nas!

Nasz Zbawicielu, który żyjesz w chwale,
że jesteś z nami, Tobie dziękujemy;
w Twoim Kościele wzniesionym na Skale
przez sakramenty zbawienie czerpiemy.

Ref. Chryste…

Razem z Kościołem w drogę wyruszamy
bo życie nasze jest pielgrzymowaniem.
Ciebie, o Chryste, Wodzem obieramy;
w Maryi dłonie z pokornym oddaniem.

Ref. Chryste…

Ofiaruj, Matko, Ojcu Przedwiecznemu
nasze rodziny, młode pokolenie.
Niech zawsze wiernie służą Panu swemu
przez godne życie i prawe sumienie!

Ref. Chryste…

I Was wzywamy, Święci Patronowie!
Modlitwa sprawi przez Boga przyjęta,
że światło dla nas będzie w Jego Słowie,
programem życia Ewangelia Święta!

Ref. Chryste…